REGULAMIN

 1. Definicje
  1. Serwis Ogłoszeniowy nieruchomosci-malopolskie-24.pl - serwis internetowy zawierający ogłoszenia internetowe i umożliwiający ich zamieszczanie, dostępny pod aktualnym adresem URL: http://nieruchomosci-malopolskie-24.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu. Jak również pod adresami będącymi jego uzupełnieniem lub kontynuacją oraz każdym, który go zastąpi. Serwis Ogłoszeniowy nieruchomosci-malopolskie-24.pl w dalszej części regulaminu występuje jako serwis. Serwis umożliwia wymianę informacji dotyczących sprzedaży i wynajmu nieruchomości. Właścicielem serwisu jest Nieruchomości-Polska-24.pl.
  2. Ogłoszenie - pakiet informacji w postaci tekstu wprowadzanego online przez ogłoszeniodawcę, pozwalający osobom zainteresowanym skontaktować się z ogłaszającym
  3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej lub zamieszczeniu oferty posiada dostęp do usług oferowanych przez nieruchomosci-malopolskie-24.pl i zaakceptowała treść niniejszego regulaminu
  4. Cennik - ustalone przez nieruchomosci-malopolskie-24.pl opłaty za oferowane usługi.
 2. Zasady ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu ogłoszeniowego nieruchomosci-malopolskie-24.pl, w tym zasady publikowania na stronach serwisu ofert oraz zasady działania i dostępu do pozostałych usług oferowanych przez serwis.
  2. Nieruchomości-Polska-24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ani aktualność zamieszczanych ogłoszeń. Nie ponosi również odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ogłoszeń odpowiadają wyłącznie Użytkownicy.
  3. Ogłoszenia nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony,serwis odmawia zamieszczenia Ogłoszenia.
  4. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia narusza postanowienia Regulaminu, Nieruchomości-Polska-24.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego Ogłoszenia.
  5. Nieruchomości-Polska-24.pl ma także prawo odmówić zamieszczenia Ogłoszenia, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem Serwisu Ogłoszeniowego.
  6. Nieruchomości-Polska-24.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.
  7. Nieruchomości-Polska-24.pl może zamieszczać ogłoszenia we współpracujących z serwisem gazetach, dziennikach a także innych serwisach internetowych lub mediach bez powiadomienia osoby zamieszczającej ogłoszenie. Ogłoszenia publikowane w innych mediach mogą z powodów technicznych odbiegać od tych zamieszczonych w nieruchomosci-malopolskie-24.pl.
  8. Nieruchomości-Polska-24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ogłoszeń publikowanych na stronach serwisu.
  9. Treść ogłoszeń zamieszczanych w nieruchomosci-malopolskie-24.pl jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe i w związku z tym może pojawić się wśród prezentowanych przez nie wyników wyszukiwania.
  10. Niedopuszczalne jest zamieszczanie ogłoszeń z ceną znacznie niższą od realnej wartości obiektu. Ogłoszenia takie będą usuwane automatycznie, bez konsultacji z ogłoszeniodawcą.
 3. Warunki uczestnictwa
  1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
  2. Użytkownikami mogą być tylko pełnoletnie osoby fizyczne (to jest: osoby, które mają ukończone 18 lat).
  3. nieruchomosci-malopolskie-24.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkowników informacje, w szczególności treści zawarte w ogłoszeniu, np.: telefon kontaktowy, są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej na witrynie internetowej nieruchomosci-malopolskie-24.pl
  4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Nieruchomości-Polska-24.pl niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika.
 4. Rejestracja
  1. Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z serwisu dokonywana jest po podaniu imienia i/lub nazwiska, adresu e-mail, hasła i opcjonalnie (dobrowolnie) innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
  2. Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, dokonywana jest po podaniu nazwy (firmy, spółki), imienia i nazwiska osoby upoważnionej do kontaktów z serwisem, adresu e-mail i hasła oraz opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
  3. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji poprzez kliknięcie klawisza "zarejestruj" przyszły Użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
  4. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane, określone w artykule IV punkt.1 i IV punkt. 2, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych, o których mowa w IV punkt 1 i IV punkt 2 w trakcie korzystania z usług serwisu
  5. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Nieruchomości-Polska-24.pl w celach statystycznych i marketingowych. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
  6. Użytkownik, w momencie przekazania do systemu serwisu adresu e-maili (na przykład w celu uzyskania informacji o najnowszych ofertach) wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Nieruchomości-Polska-24.pl w celach statystycznych i marketingowych, jak również na przekazywanie przez kontrahentów Nieruchomości-Polska-24.pl informacji na jakie Użytkownik wyraził zapotrzebowanie. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.
  7. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez serwis do niezbędnych kontaktów z naszymi Użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do potrzeb i zainteresowań Użytkowników.
  8. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez strony internetowe serwisu. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Nieruchomości-Polska-24.pl wysyłając e-mail na adres: [email protected]
  9. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego konta innym osobom.
  10. Niedopuszczalne jest posiadanie przez Użytkownika dodatkowych kont, które służą zamieszczaniu tego samego ogłoszenia wielokrotnie lub w jakikolwiek inny sposób są wykorzystywane do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Zasady zamieszczania ogłoszeń
  1. Zamieszczanie ogłoszeń jest możliwe poprzez funkcję "Zamieść ogłoszenia" dostępną na stronie serwisu nieruchomosci-malopolskie-24.pl. Zamieszczanie ogłoszenia odbywa się w następujący sposób:
   1. Wybór odpowiedniego działu i podrubryki działu, w którym chcemy umieścić ogłoszenie.
   2. Wypełnienie formularza ogłoszenia
   3. Akceptacja treści ogłoszenia
  2. Serwis umożliwia automatyczny eksport ogłoszeń za pomocą odpowiednich plików
  3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie tego samego ogłoszenia wielokrotnie. Powielone ogłoszenia zostaną usunięte.
  4. Treść ogłoszeń zamieszczonych w serwisie nieruchomosci-malopolskie-24.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje zamieszczone w ogłoszeniach, w ramach serwisu nieruchomosci-malopolskie-24.pl, są reklamą określonej nieruchomości. Nieruchomości-Polska-24.pl nie odpowiada za zgodność informacji zawartych w ogłoszeniu ze stanem faktycznym, za kompleksowość i dokładność tych ogłoszeń czy też dodatkowych informacji i linków zawartych w ogłoszeniach. Za treść ogłoszenia odpowiada Użytkownik, który je zamieścił.
  5. Użytkownik serwisu zamieszczając Ogłoszenie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do materiałów zamieszczanych w Ogłoszeniach oraz, że wykorzystanie materiałów nie narusza praw osób trzecich.
 6. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Nieruchomości-Polska-24.pl niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej [email protected]
  2. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Nieruchomości-Polska-24.pl uzgodni z Użytkownikiem formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie będzie wyższa niż opłata, jaką wniósł Użytkownik.
 7. Postanowienia Końcowe
  1. Nieruchomości-Polska-24.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania praw, podana zostanie na stronie głównej.
  2. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu nieruchomosci-malopolskie-24.pl należą do Nieruchomości-Polska-24.pl.
  3. Nieruchomości-Polska-24.pl ma prawo do redystrybucji treści ogłoszeń zamieszczanych w serwisie. Może również wykorzystać zawartość w celach marketingowych i Public Relations.
  4. Rezygnacji z usług świadczonych przez Nieruchomości-Polska-24.pl należy dokonać pisemnie. Informację należy przesłać na adres e-mail: [email protected] . Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, liczony od ostatniego dnia miesiąca, w którym przesłana została rezygnacja, chyba że ustalone zostały inne warunki współpracy.
  5. Nieruchomości-Polska-24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania.
  6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Nieruchomości-Polska-24.pll na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.
  7. Regulamin jest dostępny na stronie http://nieruchomosci-malopolskie-24.pl
  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w serwisie.
  9. Jeżeli zauważysz na stronie nieruchomosci-malopolskie-24.pl ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, napisz do nas [email protected] Fałszywe ogłoszenie zostanie usunięte.