sprzedaż • działka • budowlana


małopolskie • Bachowice


66 000 PLN
15 240 €
13 402 £
17 160 $
  • 1 271
52 zł
12 €
11 £
14 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Arkadiusza Maszorka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

P.P.U.H. A. Maszorek ARKADIUSZ MASZOREK w upadłości, sygn. akt: VIII GUp 81/18

OGŁASZA

pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

z terminem rozstrzygnięcia w dniu 21 grudnia 2018 roku


Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu wymogów ustawy Prawo upadłościowe zgodnie z postanowieniami Sędziego - komisarza, z dnia 29 października 2018 roku.


Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Bachowice (gm. Spytkowice) przy ul. Księdza Gołby, (pow. wadowicki, woj. małopolskie), stanowiąca działki ewidencyjne nr 987/3 o powierzchni 0,1271 ha dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1W/00079352/6. Sprzedaż nastąpi za cenę wywoławczą w kwocie 66.000,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) netto;


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty, spełniającej wymagania wskazane w Regulaminie sprzedaży nieruchomości, z podaniem ceny netto zakupu oraz numeru porządkowego nieruchomości zamieszczonego w ogłoszeniu i wpłacenie wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej netto na rachunek bankowy masy upadłości: 34 1600 1462 18477200 5000 0047 BGŻ BNP Paribas S.A. oraz dołączenie potwierdzenia przelewu jako załącznika do pisemnej oferty.


Oferty proszę składać w terminie do 20 grudnia 2018, do godz. 15.00 pocztą lub w Biurze syndyka (decyduje data wpływu do Biura syndyka) ul. Sarego 2, 31-047 Kraków w zamkniętych kopertach z oznaczeniem: „Konkurs ofert Arkadiusz Maszorek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.U.H. A. Maszorek ARKADIUSZ MASZOREK w upadłości, sygn. akt VIII GUp 81/18” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”.

Szczegóły dotyczące wymogów oferty dostępne w Biurze Syndyka lub pod numerem tel.: 12 412 21 21.Kontakt:
Syndyk Piotr Kaleciak
tel: 12 412 21 21

  • powierzchnia: 1271 m2
  • powierzchnia działki: 1271 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek